مرور برچسب ها

خطرات طوفان خورشیدی

لکه های خورشیدی چیست؟

در سال 1610 به فاصله کمی بعد از اختراع تلسکوپ یا دوربین ستاره شناسی، گالیله اولین بشری بود که لکه هایی را در سطح خورشید مشاهده نمود. چنانچه با تلسکوپ به خورشید نگاه کنیم لکه های خورشیدی بنظر حفره های تیره ای می آیند که در سطح یا صفحه سفید…