مرور برچسب ها

خطر لنزهای چشمی

آیا نزدیک شدن به آتش برای کسانی که لنز می گذارند خطرناک است؟

استفاده از لنز مسلما ممکن است خطرات و عوارضی داشته باشد اما یکی از شایعاتی که در فضای مجازی منتشر شده در این مورد است که شخصی به آتش نزدیک شده و لنز در چشمان او ذوب شده است. این اتفاق موجب کوری آن شخص شده است! آیا حرارت برای کسانی که لنز…