مرور برچسب ها

خطر مار ماهی

آیا مار ماهی ها خطرناکند؟

مارماهی «کانگر» و «موری» و خانواده ی آنها بیشتر در آبهای شور و گرم دور از ساحل زندگی می کنند. بعضی از آنها بیش از حد رشد می کنند. یک مارماهی صید شده از نوع کانگر وزنی حدود 160 پوند و طولی برابر با 9 پا داشته است. اگر چه بیشتر مارماهی های…