مرور برچسب ها

خطوط انرژی زمین

تحقیق در مورد انرژی زمین گرمایی

انرژی زمین گرمایی انرژی حرارتی است که از درون زمین می آید. این انرژی از گرمای هسته زمین ناشی می شود که توسط فروپاشی ایزوتوپ های رادیواکتیو ایجاد می شود. گرمای هسته زمین به سمت سطح زمین حرکت می کند و باعث گرم شدن سنگ ها و آب در زیر زمین می…