مرور برچسب ها

خط استوا چیست

چرا در استوا هوا گرم است؟

هر وقت بر روی نقشه دنیا نگاه کنید، استوا چنان قیافه ی برجسته ای دارد که مشکل بشود باور کرد که تصوری وخیالیست. استوا فقط یک خط فرضی است و شما می توانید از روی آن بگذرید بدون آنکه بدانید از روی آن عبور کرده اید. از این موضوع می توان پی برد…