مرور برچسب ها

خط اینکاها

اینکاها چه کسانی بودند؟ و در کجا بودند؟

هنگامی که کریستف کلمب آمریکا را کشف کرد، تمدن اینکاها اقلا" 400 سال قدمت داشت. سرزمین اینکاها کشورهای فعلی بولیوی، پرو، اکوادور و قسمتی از آرژانتین و شیلی را شامل بود. در مرکز امپراطوری اینکا شهر کوزکو پایتخت آنها یا شهر مقدس خورشید قرار…