مرور برچسب ها

خلاصه متن منشور کوروش

متن کامل استوانه منشور کورش

کورش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند (دادگر)، شاه بابل، شاه سومر و اکد (شاه) همه جهان ... مرد ناشایستی به فرمانروایی کشورش رسیده بود. او آئین های کهن را از میان برد و چیزهای ساختگی به جای آن گذاشت. معبدی بدلی از نیایشگاه برای شهر اور و…