مرور برچسب ها

خلاصه نویسی چیست

خلاصه نویسی چیست و چه کسی آن را اختراع کرد؟

آیا می توانید به همان تندی که صحبت می کنید بنویسید؟ تقریبا" می شود گفت هیچکس نمی تواند. ولی اغلب ضرورت ایجاب می کند که وقتی شخص صحبت می نماید کلمات او را برای ضبط کردن روی کاغذ ثبت کنیم. یکی از این راهها نوشتن به طریق خلاصه نویسی می باشد.…