مرور برچسب ها

خلاصه کتاب قدرت فکر

ارتباط ضمیر پنهان در هدف گذاری

چقدر ضمیر پنهان در رسیدن به اهداف تاثیر دارد؟ مهندسی که پل مشهور گلدن گیت یا دروازه طلایی را ساخت با اصول ریاضیات آشنایی داشت و توانست با بهره گیری از آنها پلی بسازد که قرن ها مقاومت داشته باشد. بدیهی است که او قبل از احداث این پل، طرح آن…

تاثیر ضمیر ناخودآگاه در شکست

اگر دلایل هر شکست را بررسی کنیم متوجه میشویم که علت اصلی آن عدم اعتماد به خود و یا جهد و تلاش بیش از حد و افراطی بوده است. بسیاری از افراد واکنش خواسته های خود را که ضمیر باطن مستقیما به سویشان ارسال کرده نمی پذیرند و از قبول آن سرباز…