مرور برچسب ها

خوابیدن به پشت

بهترین جهت خوابیدن کدام است؟

حتما شما هم مثل من به این فکر کرده اید که بهترین جهت خوابیدن کدام است؟ این موضوع هم به جهت بدن به سمت جهت های جغرافیایی مربوط است و هم به اینکه ما به سمت راست بدن خود بخوابیم یا به سمت چپ یا به پشت یا به شکم؟! این پرسش از کجا ناشی میشود؟…