مرور برچسب ها

خوابیدن در فضا

فضانوردان چطور در جاذبه‌ی صفر می‌خوابند‌؟

خوابیدن در فضا یکی از چالش های فضانوردان است. خدمه‌ی « ایستگاه فضایی بین المللی » که از کشورهای مختلف تشکیل شده اند، در کیسه خواب‌هایی می خوابند که برای ایمنی و جلوگیری از برخورد با تجهیزات ایستگاه‌، با طناب به دیوار مهار شده‌اند‌. به…