مرور برچسب ها

خواب عروسی خودم

عروسی کردن در خواب به چه معناست؟ دیدن خواب عروسی

عروسی کردن در خواب به جز معدود مواردی، خوب نیست و معمولا نشانه مشکل و گرفتار و ناراحتی است. اگر خواب ببینید عروس شده اید یا خیلی شاد هستید نشانه اندوه و غم است. معبران قدیمی همچون ابراهیم کرمانی و ابن سیرین معتقدند که جشنِ‌عروسی در خواب به…