مرور برچسب ها

خواب مصنوعی پزشکی

خواب مصنوعی یا هیپنوتیزم چیست؟

وقتی شخصی دارای قدرت و اختیارات باشد (مثل پلیس و معلم یا مصادر دولتی)، می تواند اشخاص معینی را به اطاعت خود وادار نماید. ولی همین شخص قادر نیست آنها را وا دارد که آنچه را او میل دارد آنها هم حس نمایند. مطلب عجیب در خواب مصنوعی این است که…