مرور برچسب ها

خواب گورستان

دیدن قبرستان یا گورستان در خواب به چه معناست؟

دیدن قبرستان یا گورستان در خواب میتواند خوابی ترسناک یا عجیب باشد و کسی که این خواب را دیده است بخواهد بدانید که چه معنی داشته است؟ همانطور که گفتم برخی خواب ها تحت تاثیر افکار و وقایعی هستند که برای ما رخ داده‌اند و وارد ناخودآگاه ما شده…