مرور برچسب ها

خواص یشم

خواص درمانی یشم قرمز و کوارتز رز

یشم قرمز چاکرای ریشه را گشوده و تحریک کرده، و با قدرت زیادی ما را به زمین پابرجا می کند. فرکانس این سنگ می تواند انرژی کندالینی فرد را تحریک کند. نکته: افزایش انرژی کندالینی می بایست به مرور انجام پذیرد! کوارتز رز کوارتز رز سنگ اصلی عشق…