مرور برچسب ها

خواندن افکار

سایکومتری یا غیبگویی

سایکومتری استعداد استنباط های روحی از طریق لمس کردن یا در دست گرفتن برخی از اشیای متعلق به افراد ناشناس است؛ مثلا" جواهرآلات آنها. براساس مطالبی که در صفحات قبل به آنها اشاره شد، اشیایی که فرد مدتی طولانی از آنها استفاده می کند مقداری از…