مرور برچسب ها

خواندن خط بریل

خط بریل چیست؟

اگر خدای نکرده شما کور بشوید بزرگترین کمبود در زندگی این است که نمی توانید کتاب بخوانید. درست فکر کنید که مسئله خواندن برای شما در زندگی چقدر اهمیت دارد. از مدتها پیش مردم به این قضیه پی بردند و سعی کردند روشهایی آغاز نمایند تا نابینایان…