مرور برچسب ها

خودآگاه و ناخودآگاه

مقاله علمی درمورد مغز و ذهن و هوشیاری از دیدگاه دانشمندان جدید

مغز مثل کره جغرافیایی است. تصور عموم مردم بر این است که نواحی مختلف مغز مانند کشورهای روی کره جغرافی درکنار هم قرار گرفته اند و هر کدام عهده دار وظیفه ای شده اند. اما مغز انسان آنقدر خاموش و غرق در خود است که به ندرت به کسی اعتنا میکند و…