مرور برچسب ها

خودتلقینی برای لکنت زبان

لکنت زبان

اکثر الکنها هیچ گونه ناهنجاری کارکردی یا اندامی ندارند: آنها فقط زودرنج، حساس، کم رو و شکاک هستند و به دنبال ضربه ای روانی _ عصبی (وحشت، ترس، تهدید، اهانت) در گفتارشان اختلال ایجاد شده است. احساس حقارتی واقعی یا خیالی، افسردگی ناشی از مصیبت…