مرور برچسب ها

خوردن طلا در خواب

دیدن طلا و جواهرات در خواب به چه معناست؟

یکی دیگر از رویاهای رایج بین مردم دیدن طلا و جواهرات در خواب است که ممکن است خوابی خاص یا عجیب به نظر برسد و فرد را کنجکاو کند که چه تعبیری دارد؟ ابن سیرین معتقد بود دیدن طلا در خواب برای مردان بد و برای زنان خوب است. یعنی برای مردان سبب…