مرور برچسب ها

خورشید بزرگتر است یا مشتری

مشتری چند ماه دارد؟

حالا که ما درباره ی اقمار مصنوعی و مسافرت به فضا مطالبی می دانیم و یا می خوانیم طبیعتا" کنجکاوی زیادی در مورد سیارات دیگر در منظومه ی شمسی در ما برانگیخته شده است. به استثنای مریخ، جالب توجه ترین سیارات احتمالا" مشتری می باشد. ابتدا باید…