مرور برچسب ها

خورشید چگونه تشکیل شد

اصل و مبدأ خورشید چیست؟

قرنها پیش «اینکا»های کشور پرو در آمریکای جنوبی، خود را فرزندان خورشید می نامیدند و برای عبادت این شاه کرات آسمانی یعنی خورشید، جشن می گرفتند. البته آنها در این تصور خود که می گفتند خورشید خدا است، اشتباه می کردند ولی در مورد این عقیده که…