مرور برچسب ها

خورشید چیست

درخشش خورشید از چیست؟

ممکن است تصور آن برای شما مشکل باشد، ولی وقتی در شب به ستارگان درخشان می نگرید، یا در روز درخشش خورشید را می بینید، در حقیقت به یک جسم نگاه می کنید! خورشید در واقع یک ستاره است و در حقیقت، نزدیکترین ستاره به زمین می باشد. زندگی ما به…

چه چیزی باعث درخشندگی یک ستاره می شود؟

ستاره عبارت از یک گوی گازی و پر حرارت است که بوسیله نور خود می درخشد. همانطوریکه می دانید سیارات و همچنین کره ماه خودمان، فقط بوسیله انعکاس نور خورشید درخشندگی دارند و سیاره ها بطور مداوم می درخشند و نور مداوم دارند، در حالی که ستارگان چشمک…

اصل و مبدأ خورشید چیست؟

قرنها پیش «اینکا»های کشور پرو در آمریکای جنوبی، خود را فرزندان خورشید می نامیدند و برای عبادت این شاه کرات آسمانی یعنی خورشید، جشن می گرفتند. البته آنها در این تصور خود که می گفتند خورشید خدا است، اشتباه می کردند ولی در مورد این عقیده که…