مرور برچسب ها

خوشبخت ترین کشور جهان

ول بینگ Well being چیست؟ میزان خوشبختی

ول بینگ اصطلاح جالبی است که محققان برای بررسی میزان خوشبختی یا سعادت یک شخص یا مردمان یک کشور یا جامعه در نظر میگیرند. در لغت برایش ترجمه های: خیر و خوشی، سعادت، رفاه، بهزیستی، سلامتی، آسایش، تندرستی و خوشبختی آورده شده است. که بهزیستی…