مرور برچسب ها

خوک آبی

خوک های دریایی چگونه جانورانی هستند؟

خوک های دریایی پستاندارانی هستند که با کمک اندامهای پارو مانند خود در دریا و خشکی حرکت می کنند. مهمترین انواع خوک های دریایی عبارتند از: گراز ماهی ها، شیرهای دریایی و فک ها. این جانوران همگی گوشتخوار بوده و در آب زندگی می کنند و با جانوران…