مرور برچسب ها

خیام که بود

اشعار کشف نشده خیام

خیام در سالهای زندگی و حتی تا مدت ها پس از آن به عنوان ریاضیدان و فیلسوف شناخته می شد و مورد احترام بود. اما مدتها پس از مرگ او این رباعیاتش بود که خیام را هم در کشور خودش و هم در دیگر کشورهای دنیا بیشتر معروف کرد. خیام شاعر نبود و زبان…