مرور برچسب ها

داخل آسیاب بادی

نخستین آسیاب بادی چه زمانی ساخته شد؟

آسیاب بادی ماشینی است که از باد نیرو می گیرد و با آن دانه ی غلات را آرد می کنند. با این دستگاه، تلمبه ی آب را نیز به حرکت درمی آورند. در آسیاب، چرخ بادران دارای پره های بادگیر است. پره ها بر محور میله ای نصب شده اند و چون باد می وزد، به…