مرور برچسب ها

داخل دم مار زنگی چیست

زنگ زدن مار زنگی قبل نیش زدن

آیا مار زنگی پیش از گزیدن زنگوله می زند؟ مار زندگی جانور بسیار خطرناکی است و باید از آن براستی وحشت داشت. با این همه، مردم برای کاستن از وحشت خود افسانه ای بافته اند. می گویند: هر بار که مار زنگی بخواهد کسی را نیش بزند نخست با دم خود…