مرور برچسب ها

داخل زمین

زمین از چه ساخته شده است؟

بشر اکنون  در تدارک سیاحت در ماه و سایر سیارات می باشد. در صورتی که هنوز بطور دقیق نمی داند که زمین او از چه موادی ساخته شده است! یک جواب کلی به این سؤال چنین است: زمین توپ یا کره بزرگیست که بیشتر آن از سنگ ساخته شده است . در درون زمین سنگ…