مرور برچسب ها

داخل زیردریایی

چگونه زیردریایی در زیر آب می ماند؟

اساس علمی کار زیردریایی بسیار ساده است. اینکه می‌بینید زیردریایی به اعماق آب فرو می‌رود یا از ته دریا بالا می‌آید، بر یک مبنای بسیار ساده درست شده است. بیشتر زیر دریایی‌های امروزی دارای دو بدنه می‌باشند: بدنه ی داخلی بدنه ی…