مرور برچسب ها

داخل کوه آتشفشان

چگونه کوه آتشفشان پدید می آید؟

در ماه فوریه سال 1943 در وسط یک مزرعه ذرت در مکزیکو، مردم شاهد وقوع یک اتفاق نادر و شگفت انگیز بودند. یک کوه آتشفشان در حال پیدایش بود! در مدت سه ماه دهانه کوه مخروطی تشکیل داده بود که ارتفاعش در حدود 1000 پا بود. با آتش فشانی، این کوه…