مرور برچسب ها

داخل گرداب

گرداب چیست؟

وقتی ما به گرداب فکر می کنیم اغلب توده زیادی از آب را در حال گردیدن مجسم می کنیم که می تواند انسان و کشتی ها را به درون خود مکیده و آنها را به نیستی برساند. در حالی که وقتی راه باریکی که درون آن آبهای جزر و مدی جریان دارد خیلی گود باشد،…