مرور برچسب ها

داروی بیهوشی خوراکی برای انسان

داروی بی هوشی چیست؟

هدف از بی هوش کردن بیمار، جلوگیری از احساس درد اوست. از روزگار قدیم، بشر پیوسته می کوشیده تا راهی برای این منظور پیدا کند. کتابی که در نخستین قرن میلادی درباره ی طب نوشته شده، برخی از داروهای خواب آور را ذکر کرده است. البته ما می دانیم که…