مرور برچسب ها

داستان بازی SCP

SCP Foundation چیست؟ آیا حقیقت دارد؟

SCP Foundation یک سازمان است که اطلاعات مربوط به پدیده‌های فراهنجار و موجودات خیالی را طبقه‌بندی میکند و در صورت امکان از مردم در برابر این موجودات و پدیده‌ها حفاظت میکند. گفته شده این سازمان به منظور جلوگیری از هراس عمومی و انقراض نوع بشر…