مرور برچسب ها

داستان بهلول و پادشاه

داستان نشستن بهلول به جای هارون

یکی از داستان های بهلول که بسیار جالب است ماجرای نشستن او برجای هارون الرشید است. روزی بهلول وارد قصر هارون شد و چون تخت او را خالی یافت، فورا و بدون هیچ ترسی بالا رفت و جای او نشست. یکی از غلامان او را دید و فورا با ضرب تازیانه او را از…