مرور برچسب ها

داستان بهلول

داستان بهلول و غذای خلیفه

گفته اند که هارون الرشید غذایی برای بهلول فرستاد. خادم خلیفه غذا را نزد بهلول آورد و پیش او گذاشت. سپس گفت این غذا مخصوص خلیفه است و برای تو فرستاده است تا بخوری . بهلول آن غذا را نزد سگی که در آن خرابه بود گذاشت. خادم فریاد زد که…