مرور برچسب ها

داستان فیلم Hereafter

معرفی و نقد فیلم Hereafter (آخرت یا پس از این)

فیلم Hereafter در مورد مرگ است و زندگی که پس از آن در جریان است. داستان چند فرد روایت میشود که از هم فاصله مکانی دارند اما کم کم به یک دیگر نزدیک میشوند و همه آنها یک وجه اشتراک دارند. داستان فیلم Hereafter (اسپویل خیلی کم) شخصی در فیلم…