مرور برچسب ها

داستان موفقیت

نکته های مهم موفقیت از زبان ایلان ماسک

ایلان ماسک را میلیاردر تغییر دهنده جهان مینامند. افراد ثروتمند در دنیا زیاد هستند اما از میان آنها کمتر کسی حاضر است یک بنیاد علمی ایجاد کند و برای اهداف بلندپروازانه تلاش کند. سازمانی که مرزهای علم را جلوتر میبرد. اکثر ثروتمندان اعتقادی…