مرور برچسب ها

داستان های بهلول

ماجرای جالب مباحثه بهلول

روزی فقیهی مشهور از اهل خراسان وارد بغداد شد و هارون الرشید او را به دارالخلافه طلبید. آن مرد به آنجا رفت و هارون او را با احترام نزد خود نشاند و مشغول گفتگو شدند. در همین زمان بهلول وارد شد. هارون دستور جلوس داد و آن مرد نگاهی به وضع…

چند داستان و حکایت از بهلول

ماجرای بهلول و دوست خود شخصی که سابقه دوستی با بهلول داشت روزی مقداری گندم به آسیاب برد، چون آرد کرد بر الاغ خود سوار کرد و وقتی نزدیک منزل بهلول شد، خرش ناگهان لنگ شد و به زمین افتاد. او که سابقه دوستی با بهلول داشت او را صدا زد و…