مرور برچسب ها

داستان های یونانی

آگاممنون که بود؟

آگاممنون یکی از شخصیت‌های مشهور اساطیر یونان باستان است که رهبر یونانیان در جنگ تروا بود. او فرزند آترئوس و آئروپه پادشاه و ملکه موکنای و برادر منلائوس بود. او با کلوتایمنسترا همسر تیندارئوس پادشاه اسپارتا ازدواج کرد و از او صاحب چهار فرزند…