مرور برچسب ها

داستان پاشنه آشیل

پاشنه آشیل چیست؟

اگر کسی نقطه ضعفی داشته باشد، یعنی جایی در بدن یا روانش باشد که بتوان از آن نقطه به او آزار رساند، درباره اش می گویند: فلانی یک پاشنه آشیل دارد. سابقه ی تاریخی این ضرب المثل، افسانه ای است که درباره ی یکی از بزرگترین قهرمانان اسطوره ای…