مرور برچسب ها

داستان پیدایش پیانو

مخترع پیانو کیست؟

آیا توجه کرده اید که به استثنای اُرگ، پیانو از تمام آلات موسیقی پیچیده تر است؟ نام پیانو در واقع پیانو فورت است و معنای «ملایم _ تند» می دهد. این نام بیانگر انواع آهنگ هایی است که از پیانو درمی آید. عجیب است که چنین دستگاه پیچیده ای از یک…