مرور برچسب ها

دانستنی در مورد آب

مسیر حرکت آب در بدن انسان

آبی که می نوشیم در کجای بدن حرکت می کند؟ وقتی که یک لیوان آب می نوشید، گمان نکنید این آب مانند آبی که از لوله ای بگذرد، به بدن شما وارد و از آن خارج می شود، زیرا نقش آب در بدن بسی مهمتر از این است. انسان بالغ روزانه حدود دو لیتر آب به صورت…