مرور برچسب ها

دانستنی در مورد سگ

آیا سگ ها هم خواب می بینند؟

اگر دقت کرده باشید می بینید که سگ کوچک شما به هنگام خواب حرکاتی انجام می دهد و یا از خود صداهای خاصی درمی آورد و چنین به نظر می رسد که در حال تعقیب چیزی است. بیشتر مردم معتقدند که سگها خواب می بینند. در حالی که دانشمندان معتقدند که سگها…