مرور برچسب ها

دانستنی در مورد ماه

چرا هنگام رانندگی ماه ما را تعقیب می کند؟

ماه به آن دوری که در نظر اول مشاهده می شود نیست، ولی فاصله اش از زمین بطور متوسط 239000 مایل می باشد. قطر ماه 2160 مایل و به عبارت دیگر کمتر از فاصله ی سرتاسر آمریکاست. اما وقتی که آن را با یک تلسکوپ قوی مشاهده نمائیم، گویی فاصله اش با ما…