مرور برچسب ها

دانستنی های علمی معتبر

چرا کره زمین میچرخه؟

کره زمین به دلیل انرژی دورانی که از زمان پیدایش خود از خورشید دریافت کرده است، می چرخد. این انرژی دورانی باعث می شود که زمین به دور خود بچرخد و همچنین به دور خورشید بچرخد. چرخش زمین به دور خود باعث ایجاد شب و روز می شود. هنگامی که نیمکره…