مرور برچسب ها

دانشمندان شیمی

تاریخچه علم شیمی

از هزاران سال پیش، انسان به تفکر درباره جهان و مواد سازنده آن سرگرم بوده است. اندیشه درباره این موضوع پایه های علم شیمی را بوجود آوردند. باید توجه داشت که انسان در هزاران سال پیش، اطلاعات بسیار کمی درباره جهان داشت. به این دلیل یافته های او…