مرور برچسب ها

دانشمندان هندسه

هندسه چیست؟

هر وقت که با شکل، اندازه و وضع شیئی در فضا سروکار داریم، با علم هندسه درگیر می باشیم. هنگامی که مردم قبل از تاریخ، نوع بخصوصی از کارهای تزئینی و بافندگی می کردند، هندسه را بدون آنکه اطلاع از آن داشته باشند بکار می بردند. مصری های قدیم…