مرور برچسب ها

دانش قوم آزتک

تمدن عجیب و غریب آزتک ها

آزتک ها قومی سرخپوستی و باستانی در آمریکای مرکزی بودند. آنها معتقد بودند که نسل‌های اولیه‌شان از جایی دیگر که سرزمین افسانه‌ای نامیده میشود وارد آن مکان شده‌اند. البته آنها خود را مکزیکا صدا میکردند به همین خاطر آنجا به مکزیک معروف شد اما…