مرور برچسب ها

دقت یعنی چه

تفاوت تمرکز فکری با دقت

آنچه به نام تمرکز فکری نامیده میشود عبارت است از ثابت نگه داشتن یا جهت دادن فکر بر تصویر یا مجموعه ای از اندیشه ها، حال آنکه دقت به طور ساده موضوعی مادی دارد مانند یک کار ساده یا پیچیده. گاهی وقتی کسی دچار ناراحتی و ملال میشود، شروع به…